EqoAudit

Alla ledningssystem, oavsett standard ska intern-revideras och extern-revideras.

Den externa revisionen genomförs av Swedac ackrediterade revisionsorgan.
När Ert system är färdigt för revision och certifiering kontaktas något av de revisionsorganen som verkar i Sverige

Den interna revisionen kan genomföras av särskilt utbildade internrevisorer.

Eqoweb tillhandahåller internrevisorer som gör den interna revisionen i enlighet med standardernas internrevisionsplan.

Internrevisionen dokumenteras via ett protokoll framtaget för de aktuella standarderna.
Internrevisionsprotokollet används av företaget/organisationen som checklista i sitt förbättringsarbete.

För företagets/organisationens interna arbete med internrevisionerna är EqoAudit strukturerat i de olika hanteringsstegen

  • Blankett för protokoll
  • Öppen internrevision
  • Åtgärdad internrevision
  • Stängd internrevision

Alla internrevisionsprotokoll kan skrivas ut, E-postas och behandlas statistiskt.